Star Wars. Wielka Republika: Na ratunek Valo

Po „doro­słej” książ­ce „Burza nad­cią­ga”, któ­ra otwo­rzy­ła nam dru­gi roz­dział, w ramach pierw­szej fazy cyklu Wiel­ka Repu­bli­ka, przy­szła pora na powieść skie­ro­wa­ną do młod­szych czy­tel­ni­ków, czy­li „Na ratu­nek Valo”. Man­do, Rychu oraz Jer­ry, choć się już do tako­wych nie zali­cza­ją, posta­no­wi­li po ten tytuł się­gnąć i spraw­dzić, czy tra­fi on do nich bar­dziej niż „Pró­ba odwa­gi”. Jak sil­nie powieść ta jest powią­za­na z „Burza nad­cią­ga” i czy moż­na w ogó­le ją trak­to­wać jako histo­rię nie­za­leż­ną? Czy Daniel Jose Older zma­zał sła­be wra­że­nie, któ­re pozo­sta­wił po sobie „Ostat­nim strza­łem”? Jak spodo­ba­ły się nam posta­cie i spo­sób pro­wa­dze­nia akcji? I w koń­cu, któ­re ze sta­łych wąt­ków prze­wi­ja­ją­cych się w ramach Wiel­kiej Repu­bli­ki odnaj­dzie­my na kar­tach powie­ści i jak spodo­ba­ło się nam ich wyko­na­nie? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A jako, że to książ­ka głów­nie dla dzie­cia­ków to na koniec odcin­ka poja­wi się rów­nież opi­nia głów­nych zain­te­re­so­wa­nych. Pole­ca­my się Waszej uwadze.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.