Star Wars VIII: Ostatni Jedi – wycięte sceny

Po czte­rech mie­sią­cach powra­ca­my do „Ostat­nie­go Jedi”, aby poroz­ma­wiać na temat wycię­tych scen. Na ile sekwen­cje, któ­re nie tra­fi­ły do osta­tecz­nej wer­sji fil­mu, mogły być istot­ne dla cało­ści epi­zo­du VIII? Jak oce­nia­my alter­na­tyw­ne otwar­cie? Czy żału­je­my, że cameo Toma Har­dy­’e­go nie zna­la­zło się w fil­mie? Jak podo­ba­ły się nam wycięte/zmienione sce­ny na Can­to Bight? Czy sce­na z Fin­nem i Pha­smą mogła­by popra­wić naszą per­cep­cję pani Kapi­tan? I w koń­cu, czy to moż­li­we, aby pier­wot­na wer­sja „Ostat­nie­go Jedi” była jesz­cze bar­dziej „pod­krę­co­na” pod kątem humo­ru? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.