Star Wars: Utracone gwiazdy

Osiem lat po upad­ku Sta­rej Repu­bli­ki Impe­rium Galak­tycz­ne panu­je w całej zna­nej galak­ty­ce. Opór wobec Impe­rium został nie­mal cał­ko­wi­cie stłu­mio­ny. Jedy­nie kil­ku odważ­nych przy­wód­ców, takich jak Bail Orga­na z Alde­ra­ana, ma jesz­cze odwa­gę otwar­cie sprze­ci­wiać się Impe­ra­to­ro­wi Palpatine’owi.

Po latach opo­ru wie­le świa­tów na obrze­żach Zewnętrz­nych Rubie­ży ska­pi­tu­lo­wa­ło. Z pod­bo­jem każ­dej kolej­nej pla­ne­ty Impe­rium jesz­cze bar­dziej rośnie w siłę. Jego mac­ki dosię­gnę­ły wresz­cie leżą­cej na Zewnętrz­nych Rubie­żach pla­ne­ty Jelu­can, na któ­rej mło­de­go ary­sto­kra­tę Thane’a Kyrel­la i wie­śniacz­kę Cie­nę Ree łączy wspól­ne zami­ło­wa­nie do pilo­ta­żu. Gdy obo­je dosta­ją się do Aka­de­mii Impe­rial­nej, są prze­ko­na­ni, że wła­śnie ziści­ły się ich naj­skryt­sze marze­nia. Kie­dy jed­nak Tha­ne na wła­sne oczy doświad­cza prze­ra­ża­ją­cych metod, któ­re Impe­rium sto­su­je, by utrzy­mać w galak­ty­ce rzą­dy sil­nej ręki, zaczy­na wąt­pić w słusz­ność wła­snych decyzji.

Zgorzk­nia­ły i pozba­wio­ny złu­dzeń, dołą­cza do rosną­ce­go stop­nio­wo w siłę Soju­szu Rebe­lian­tów… zmu­sza­jąc Cie­nę do doko­na­nia wybo­ru mię­dzy lojal­no­ścią wobec Impe­rium a uczu­ciem do czło­wie­ka, któ­re­go zna­ła od dziecka.

Czy sto­ją­cy teraz po prze­ciw­nych stro­nach bary­ka­dy przy­ja­cie­le odnaj­dą spo­sób, by być razem? Czy ich wier­ność wobec przy­świe­ca­ją­cych im celów poróż­ni ich, bez­pow­rot­nie dzie­ląc galaktykę?

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.