Star Wars: Thrawn

Po omó­wie­niu kla­sycz­nej try­lo­gii Thraw­na, Man­do i Jer­ry roz­po­czy­na­ją dziś przy­go­dę z nową odsło­ną przy­gód Wiel­kie­go Admi­ra­ła. Czy jed­nak nowo­ka­no­nicz­ny „Thrawn” od razu pre­zen­tu­ję nam tę postać wła­śnie w takiej wer­sji? Otóż nie, Zahn zde­cy­do­wał się na odmien­ne podej­ście do tema­tu. Czy ta decy­zja mu się opła­ci­ła? Jak wypa­da ori­gin sto­ry Thraw­na i czy jest on cie­kaw­szą posta­cią niż jego wer­sja z legend? Czy podział powie­ści na dwa prze­pla­ta­ją­ce się wąt­ki oka­zał się dobrym pomy­słem? Jakie są pod­sta­wo­we plu­sy tej opo­wie­ści i czy pano­wie dopa­trzy­li się rów­nież pro­ble­ma­tycz­nych roz­wią­zań? I w koń­cu, czy „Thrawn” spraw­dza się jako otwar­cie nowej try­lo­gii? O tym wszyst­kim w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.