Star Wars: The Mandalorian – sezon 1

Doko­na­ło się! Pierw­szy, aktor­ski serial gwiezd­no­wo­jen­ny dobiegł wła­śnie koń­ca, a to ozna­cza, że Man­do i Jer­ry powra­ca­ją z omó­wie­niem całe­go sezo­nu „Star Wars: The Man­da­lo­rian”. Czy nasi redak­to­rzy zosta­li usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni tym, co final­nie otrzy­ma­li? Jak wie­le z obaw, któ­re arty­ku­ło­wa­li w pod­ca­ście z pierw­szy­mi wra­że­nia­mi, potwier­dzi­ło się? Czy spodo­ba­ła im się przy­ję­ta przez twór­ców for­mu­ła? Któ­re ele­men­ty zasłu­ży­ły na wyróż­nie­nie, a któ­re na pod­da­nie solid­nej kry­ty­ce? Jak pano­wie zapa­tru­ją się na dal­sze pro­duk­cje seria­lo­we z Uni­wer­sum i czy cze­ka­ją na dru­gi sezon „Man­da­lo­ria­ni­na”? Posłuchajcie! 

Po pierw­sze wra­że­nia z pilo­ta zapra­sza­my tutaj, a po Prze­cast, do któ­re­go paro­krot­nie nawią­zu­je­my, tutaj.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.