Star Wars Squadrons – Opowiadania

Jed­ną z moc­niej wycze­ki­wa­nych w ostat­nim cza­sie pro­duk­cji z uni­wer­sum Star Wars była gra „Star Wars Squ­adrons”. Man­do i Jer­ry co praw­da w samą grę na zagra­li, ale posta­no­wi­li o niej poroz­ma­wiać. Nie bój­cie się jed­nak, będą bowiem roz­ma­wiać nie tyle o samej grze, co o pro­mo­cji tej­że. Dosta­li­śmy bowiem bar­dzo cie­ka­wy tra­iler oraz dwa opo­wia­da­nia wpro­wa­dza­ją­ce do „Star Wars Squ­adrons”. Jak wypa­da­ją te pro­duk­cje w ode­rwa­niu od samej gry? Czy podo­ba się nam taka for­ma pro­mo­cji? Co nie­ty­po­we­go zna­leź­li­śmy w tych opo­wia­da­niach? O tym wszyst­kim i kil­ku innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Ele­men­ty pro­mo­cji omó­wio­ne w podcaście:

Inne mate­ria­ły, o któ­rych wspominamy:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.