Star Wars: Ostatni Jedi – Słownik ilustrowany

Słow­nik ilu­stro­wa­ny do fil­mu Star Wars. Ostat­ni Jedi zawie­ra wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje na temat posta­ci, stwo­rzeń, robo­tów, miejsc i tech­no­lo­gii z VIII czę­ści Gwiezd­nych wojen.Ze słow­ni­kiem poznasz nowe świa­ty, od zamoż­nej Can­to­ni­ki po odlud­ną pla­ne­tę Cra­it. Dowiesz się wię­cej o tajem­ni­czych posta­ciach, takich jak Luke Sky­wal­ker czy Naczel­ny Wódz Sno­ke. Zwie­dzisz miej­sce naro­dzin Jedi — wyspę, któ­ra może stać się tak­że gro­bow­cem zakonu.

Zobacz uni­ka­to­we prze­kro­je, poznaj mrocz­ne sekre­ty boha­te­rów i odwiedź naj­ciem­niej­sze zaka­mar­ki galak­ty­ki. Wstąp do legen­dar­ne­go zako­nu i prze­ko­naj się, czy czas Jedi już minął!

Czy czu­jesz w sobie Moc?
Na stro­nach prze­wod­ni­ka obej­rzysz okrę­ty Ruchu Opo­ru, śmier­tel­nie groź­ną Gwar­dię Pre­to­riań­ską Naczel­ne­go Wodza Snoke’a, sol­ne pust­ko­wia pla­ne­ty Cra­it, potęż­ne maszy­ny kro­czą­ce Naj­wyż­sze­go Porząd­ku. Odkry­jesz rów­nież zapo­mnia­ne ruiny Ahch-To, dzi­wacz­ne gatun­ki z wyspy Luke’a, fathie­ry wyści­go­we z pla­ne­ty Can­to­ni­ca. Zba­dasz mrocz­ne tune­le kopalń na Cra­it, tajem­ni­ce pierw­szej świą­ty­ni Jedi, peł­ne prze­py­chu uli­ce Can­to Bight i wie­le wię­cej! Wstąp do legen­dar­ne­go zako­nu i prze­ko­naj się, czy czas Jedi już minął! Czy czu­jesz w sobie Moc? Ta książ­ka, podob­nie jak film „Star Wars: Ostat­ni Jedi”, udzie­la odpo­wie­dzi, ale i sta­wia nowe pytania.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

„Star Wars: Ostat­ni Jedi – Słow­nik ilu­stro­wa­ny” moż­na kupić oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.