Star Wars: Koniec i początek tom 3: Kres Imperium

Dobrnę­li­śmy do wiel­kie­go fina­łu try­lo­gii „Koniec i począ­tek”. Pierw­szą odsło­nę oce­ni­li­śmy dość pozy­tyw­nie, ale już tom dru­gi roz­cza­ro­wał nas na tyle, że roz­pra­wie­nie się ze wszyst­ki­mi jego absur­da­mi zaję­ło nam w pod­ca­ście pra­wie 1,5 godzi­ny. To spo­wo­do­wa­ło, że cze­ka­li­śmy na zakoń­cze­nie z oba­wa­mi. Czy Wen­di­go­wi uda­ło się domknąć całą opo­wieść w satys­fak­cjo­nu­ją­cy spo­sób? Jak poto­czy­ły się losy Nory Wexley i jej eki­py? Co wyda­rzy­ło się na Jak­ku i jak osta­tecz­nie nastą­pił tytu­ło­wy „Kres Impe­rium”? I w koń­cu, czy pierw­sza try­lo­gia w nowym kano­nie dała nam jakieś tro­py doty­czą­ce sytu­acji roz­wi­ja­nej w nowych, fil­mo­wych epi­zo­dach? Zapra­sza­my do posłuchania!

43:03 – Stre­fa spoilerowa

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.