Star Wars: Koniec i początek tom 2: Dług życia

Zebra­li­śmy się w koń­cu, aby przed pre­mie­rą ostat­niej odsło­ny try­lo­gii „Koniec i począ­tek”, nad­ro­bić „Dług życia”. Po pierw­szym tomie byli­śmy umiar­ko­wa­nie pozy­tyw­nie nasta­wie­ni do cało­ści, któ­ra choć nie pozba­wio­na wad, dała nam spo­ro bez­pre­ten­sjo­nal­nej roz­ryw­ki. Jak zatem pora­dził sobie Chuck Wen­dig mając już ufor­mo­wa­ną dru­ży­nę i pod­bu­do­wę pod więk­szą intry­gę? Cóż, sko­ro sły­szy­my się w ramach hej­ter­skie­go even­tu to chy­ba już wie­cie, że nie spro­stał on zadaniu.

Co się uda­ło, a na czym autor się wyło­żył? Jak pre­zen­tu­je się głów­na oś fabu­lar­na i dla­cze­go jest tak absur­dal­na? Czy nar­ra­cja w cza­sie teraź­niej­szym i wie­lo­krot­ne przej­ścia na nar­ra­cję z pierw­szej oso­by znaj­du­ją tutaj swo­je uza­sad­nie­nie, czy sta­ją się gwoź­dziem do trum­ny twi­stów fabu­lar­nych? Jak wypa­da­ją iko­nicz­ne posta­cie fil­mo­we z Księż­nicz­ką Leią i Hanem Solo na cze­le? I w koń­cu jak oce­nia­my pod­pro­wa­dze­nie pod wiel­ki finał tej histo­rii? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Dla zain­te­re­so­wa­nych przy­po­mi­na­my pod­cast o tomie pierwszym:

Star Wars: Koniec i początek

Sek­cja spoj­le­ro­wa roz­po­czy­na się mniej wię­cej w poło­wie nagrania.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.