Star Wars Komiks – Walka o kryształy

Po pół­rocz­nej prze­rwie maga­zyn „Star Wars Komiks” powra­ca do głów­nej serii „Star Wars”, któ­ra od tego tomu prze­szła we wła­da­nie Kie­ro­na Gil­le­na, zastę­pu­ją­ce­go na stoł­ku sce­na­rzy­sty Jaso­na Aaro­na. Jak wypadł debiut twór­cy, któ­re­go Man­do i Jer­ry póki co dość regu­lar­nie chwa­li­li? Czy zapo­wia­da­na jako powrót do wyda­rzeń zna­nych z „Łotra 1”, a więc prób­ne­go ata­ku pierw­szej Gwiaz­dy Śmier­ci na księ­życ Jedha, „Wal­ka o krysz­ta­ły” to powrót uda­ny? Jak chło­pa­ki oce­nia­ją występ kino­wych posta­ci na łamach maga­zy­nu? Czy rysun­ki Lar­ro­ci dają radę, czy może pano­wie zaczy­na­ją odczu­wać w jego kon­tek­ście zmę­cze­nie mate­ria­łu? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.