Star Wars Komiks – Poe Dameron: Tajna misja dowódcy Czarnych

Epi­zod VIII już na hory­zon­cie, a my tym­cza­sem kon­ty­nu­uje­my nasze omó­wie­nie maga­zy­nu Star Wars Komiks. W aktu­al­nym nume­rze powra­ca­my do serii „Poe Dame­ron”, któ­rej pierw­szy album dość moc­no skry­ty­ko­wa­li­śmy i wca­le nam nie było śpiesz­no aby poznać kolej­ne przy­go­dy naj­lep­sze­go pilo­ta ruchu opo­ru. A tu pro­szę, sta­re zgre­dy dały się tym razem zasko­czyć. Co zagra­ło w „Taj­nej misji dowód­cy Czar­nych”? Czym kupił nas sce­na­rzy­sta? Dla­cze­go war­to się­gnąć po ten komiks, nawet jeże­li wcze­śniej­sze przy­go­dy Poe Dame­ro­na Wam rów­nież nie przy­pa­dły do gustu? To wszyst­ko oraz stan­dar­do­wa por­cja komik­so­wych new­sów i dywa­ga­cji w dzi­siej­szym podcaście!

Miło nam rów­nież poin­for­mo­wać, że roz­po­czę­li­śmy współ­pra­cę z Egmon­tem, któ­re­mu chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać za egzem­plarz recen­zenc­ki dzi­siaj oma­wia­ne­go komik­su 🙂 „Poe Dame­ro­na” może­cie kupić oczy­wi­ście tutaj, a już wkrót­ce spo­dzie­waj­cie się kolej­nej por­cji Gwiezd­nych wojen!

I na koniec ogło­sze­nie. Aby uła­twić słu­cha­czom śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjal­ny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­ca­my się Waszej uwadze 🙂

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.