Star Wars Komiks – Poe Dameron: Legenda odnaleziona

Otrzy­ma­li­śmy już pią­ty, tego­rocz­ny tom „Star Wars Komiks”. Po roku, któ­ry upły­nął od ostat­nie­go nume­ru poświę­co­ne­go w cało­ści serii „Poe Dame­ron” powra­ca­my do przy­gód naj­lep­sze­go pilo­ta w galak­ty­ce. Tym razem jest to jed­na spój­na sze­ścio­ze­szy­to­wa histo­ria. Zanim jed­nak pody­sku­tu­je­my o tym, co nas tak bar­dzo kupi­ło w kolej­nym tomie serii, czas na tra­dy­cyj­ną por­cję new­sów, któ­ra zapeł­ni­ła pra­wię poło­wę dzi­siej­szej audy­cji. Roz­miar blo­ku nie dzi­wi, gdy weź­mie­my pod uwa­gę, że od poprzed­nie­go pod­ca­stu poświę­co­ne­mu gwiezd­no­wo­jen­nym komik­som mie­li­śmy po dro­dze New York Comic Con, na któ­rym ogło­szo­no dal­sze pla­ny na pro­wa­dze­nie tej czę­ści gwiezd­nej sagi od Marve­la. Z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się o tym co sądzi­my o naj­bliż­szej przy­szło­ści komik­sów z tego wor­ka i jak oce­nia­my nowy maga­zyn „Star Wars Komiks”. Zapraszamy. 

  • 0:01:24 – Blok new­so­wy: Zapo­wie­dzi komik­so­we z NYCC 2019
  • 0:14:25 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 5/2019” (Star Wars: Poe Dame­ron. Legen­da odna­le­zio­na – zeszy­ty #20–25)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.