Star Wars Komiks – Han Solo: Wyścig w służbie Rebelii

Wydaw­nic­two Egmont posłu­cha­ło naszych suge­stii 😉 i tuż po pre­mie­rze fil­mu o mło­do­ści Hana zapre­zen­to­wa­ło pol­skim fanom Gwiezd­nych wojen mini-serię z 2016 roku zaty­tu­ło­wa­ną „Han Solo” a wyda­ną u nas z pod­ty­tu­łem „Wyścig w służ­bie Rebe­lii”. Roz­ma­wia­my o tym jak naszym zda­niem wypa­da ta, chwa­lo­na dość powszech­nie, opo­wieść ze sce­na­riu­szem Mar­jo­rie Liu i rysun­ka­mi Mar­ka Bro­ok­sa. Mówi­my, co jest jej naj­moc­niej­szą stro­ną oraz oce­nia­my dwa dodat­ko­we komik­sy zaser­wo­wa­ne nam w tym nume­rze, czy­li siód­my zeszyt serii „Poe Dame­ron” oraz doda­tek w posta­ci „Robo­ty dla robo­ta”. Nie zabra­kło tak­że dys­ku­sji o tym, co cze­ka nasz w przy­szło­ści. I tak wła­śnie powstał ten tłu­ściut­ki odcinek 🙂

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.