Star Wars Komiks – Doctor Aphra: Ścigana przez wszystkich

Cze­ka­li­śmy na nią od daw­na i oto jest, lubia­na przez nas „Doctor Aph­ra” zago­ści­ła na łamach maga­zy­nu Star Wars Komiks. Na razie seria poja­wi­ła się jako wpro­wa­dze­nie do nad­cho­dzą­ce­go cros­so­ve­ra „Cyta­de­la gro­zy”, ale już trzy­ma­my kciu­ki za to, by sym­pa­tycz­na pani arche­olog zado­mo­wi­ła się u nas na dłu­żej, bo Aph­ra póki co jest tak dobra, jak liczyliśmy!

Jak Kie­ron Gil­len popro­wa­dził dal­sze losy posta­ci, któ­re zaczął pisać w ramach serii „Darth Vader”? Czy komiks utrzy­ma­ny w duchu kina nowej przy­go­dy spraw­dza się w ramach uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen? Czy rysow­nik dorzu­cił coś cie­ka­we­go od sie­bie? Posłu­chaj­cie i leć­cie do kio­sku po swój egzemplarz 🙂

Uwa­ga: Odci­nek zawie­ra śla­do­we ilo­ści spojlerów.

I na koniec ogło­sze­nie. Aby uła­twić słu­cha­czom śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjal­ny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­ca­my się Waszej uwadze 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.