Star Wars Komiks – Doctor Aphra: Gigantyczny zysk

Ku naszej nie­zmie­rzo­nej rado­ści, komik­so­wa „Doctor Aph­ra” jest jed­nak przez Egmont kon­ty­nu­owa­na  i wła­śnie powró­ci­ła z dru­gim tomem zbior­czym zaty­tu­ło­wa­nym „Gigan­tycz­ny zysk”. Ten numer maga­zy­nu zbie­ra aż trzy komik­sy, „Annu­al nr 1”, tytu­ło­wą opo­wieść oraz doda­tek w posta­ci humo­ry­stycz­ne­go „Nie war­to się sta­rać”. Jak oce­nia­my te krót­sze histo­rie? Czym zasko­czy­ły nas przy­go­dy pani arche­olog i jak oce­nia­my obra­ny przez sce­na­rzy­stę kie­ru­nek? Czy rysun­ki Keva Wal­ke­ra nadal pasu­ją do kli­ma­tu opo­wie­ści? To wszyst­ko oraz oczy­wi­ście solid­ną por­cję komik­so­wych new­sów i zapo­wie­dzi znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Pole­ca­my Waszej uwadze!

Spis tre­ści:

0:13:58 – Omó­wie­nie „Star Wars Komiks Tom 2” (2/2019)

  • Star Wars: Doctor Aph­ra: Czar­ny Krr­san­tan (Annu­al #1)
  • Star Wars: Doctor Aph­ra: Gigan­tycz­ny zysk (zeszy­ty #9 – 13)
  • Star Wars: Darth Vader. Mrocz­ny Lord Sithów: Nie war­to się starać


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.