Star Wars IX: Skywalker. Odrodzenie

Po dwóch latach od „Ostat­nie­go Jedi”, któ­ry to film bar­dzo podzie­lił fanów, otrzy­ma­li­śmy w grud­niu wiel­ki finał nowej try­lo­gii. To ozna­cza rów­nież, że po czter­dzie­stu dwóch latach saga Sky­wal­ke­rów dobie­gła koń­ca. Man­do i Jer­ry wybra­li się oczy­wi­ście na tę gorą­cą pre­mie­rę do kina i dziś w rekor­do­wo dłu­giej i w peł­ni spo­ile­ro­wej dys­ku­sji roz­bie­ra­ją epi­zod IX na czę­ści pierw­sze. Jak oce­nia­my licz­ne, czę­sto kon­tro­wer­syj­ne wybo­ry fabu­lar­ne? Czy Abrams fak­tycz­nie sta­rał się wyma­zać wszyst­ko co zro­bił John­son w epi­zo­dzie VIII? Na ile inte­re­su­ją­co zosta­ły popro­wa­dzo­ne wąt­ki poszcze­gól­nych posta­ci? Jak oce­nia­my fan­ser­wis i romans sce­na­rzy­stów ze sta­rym kano­nem? I w koń­cu, czy „Sky­wal­ker. Odro­dze­nie” sta­no­wi god­ne zamknię­cie try­lo­gii i całej sagi. O tym wszyst­kim i dzie­siąt­kach innych rze­czy posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Niech Moc będzie z Wami!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.