Star Wars IV: Nowa nadzieja

Nikt nie przy­pusz­czał, że osiem lite­rek, któ­re poja­wi­ły się na kino­wych ekra­nach w 1977 roku, odmie­ni kino na zawsze. Na naszej dro­dze do „Łotra 1”, dziś w koń­cu scho­dzi­my z bocz­nych torów i zabie­ra­my się za pierw­szy film z uni­wer­sum, czy­li „Gwiezd­ne Woj­ny Epi­zod IV – Nowa nadzie­ja”. Co inspi­ro­wa­ło Luca­sa na eta­pie sce­na­riu­sza? Jak uda­ło mu się osią­gnąć nie­po­dziel­ną przez lata wła­dzę nad Gwiezd­ny­mi woj­na­mi? Jak z obec­nej per­spek­ty­wy spraw­dza się histo­ria i efek­ty spe­cjal­ne? Czy w ogó­le te ostat­nie moż­na oce­niać jako sta­re, jeże­li film prze­szedł tak dużo zmian?  To wszyst­ko i wie­le wię­cej, tyl­ko w dzi­siej­szym podcaście!

Uwa­ga ogól­na – pod­cast jest w zasa­dzie wol­ny od spo­li­le­rów. Drob­ne poja­wia­ją się w sek­cji zmian, ale jest ona dość wyraź­nie oddzielona.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.