Star Wars I: Mroczne widmo

Roz­po­czy­na­jąc trze­ci tydzień nasze­go even­tu, zapra­sza­my Was na omó­wie­nie pierw­szej czę­ści try­lo­gii pre­qu­eli, czy­li „Mrocz­ne­go wid­ma”. Jak udał się Luca­so­wi powrót na sto­łek reży­ser­ski oraz fotel sce­na­rzy­sty? Jak sta­rze­je się wizu­al­nie film, któ­ry zasły­nął wyko­rzy­sta­niem CGI na nie­spo­ty­ka­ną wcze­śniej ska­lę? Czy „Mrocz­ne wid­mo” to film dla dzie­ci, jak to zwy­kło się przyj­mo­wać? Jak wypa­dło wpro­wa­dze­nie do świa­ta Gwiezd­nych wojen wiel­kiej poli­ty­ki? To wszyst­ko i wie­le wię­cej w kolej­nej dyskusji!

Uwa­ga ogól­na – uzna­li­śmy, że try­lo­gia pre­qu­eli to spo­iler dla całej sta­rej try­lo­gii, a bez wcho­dze­nia w szcze­gó­ły nie uda się nam opo­wie­dzieć o tym co złe (lub dobre), zatem pole­ca­my pod­cast tym, któ­rzy z fil­mem się już zapo­zna­li, albo nie boją się spoilerów.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.