Star Wars: Galaxy of Fear – Eaten Alive i City of the Dead

Gwiezd­ne woj­ny mają prze­róż­ne obli­cza. Dziś Man­do się­ga po dzie­ła w tym uni­wer­sum dość nie­ty­po­we i oma­wia dwa pierw­sze tomy cyklu mło­dzie­żó­wek, któ­re łączą Star Wars oraz hor­ror! Czy takie połą­cze­nie ma rację bytu? Do kogo adre­so­wa­ne są te powie­ści? Dla­cze­go pomi­mo wie­lu recen­zji na pozio­mie 1/10 Man­do oce­nia swo­je doświad­cze­nia z lek­tu­ry „Zje­dzo­nych żyw­cem” oraz „Mia­sta śmier­ci” pozy­tyw­nie? Do tego tro­chę o legen­dach, podej­ściu do roz­sze­rzo­ne­go uni­wer­sum i mło­dzie­żów­kach Star Wars na naszym ryn­ku. Zapraszamy 🙂

Wzmian­ko­wa­ny pro­jekt Przy­bli­ża­jąc legen­dy może­cie zna­leźć tu, a pre­zen­ta­cję Nadiru o hor­ro­rze w Gwiezd­nych woj­nach tutaj

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.