Star Wars. Eskadra Alfabet

Kie­dy Wydaw­nic­two Ole­sie­juk roz­po­czę­ło swo­ją gwiezd­no­wo­jen­ną ofen­sy­wę sku­pi­li­śmy nasze oko na powie­ściach z cyklu „Wiel­ka Repu­bli­ka”. Ale to nie jedy­ne książ­ki, któ­re uka­za­ły się w cią­gu ostat­nich dwóch lat, a zde­cy­do­wa­nie jed­ną z naj­cie­kaw­szych pre­mier było wyda­nie try­lo­gii „Eska­dra Alfa­bet” Ale­xan­dra Fre­eda. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do i Jer­ry aby w koń­cu poroz­ma­wiać o otwar­ciu tej serii. Jakie mie­li­śmy ocze­ki­wa­nia co „Eska­dry Alfa­bet”? Jak oce­nia­my umiej­sco­wie­nie akcji książ­ki krót­ko po „Powro­cie Jedi” oraz zapre­zen­to­wa­nie przez Fre­eda ope­ra­cji „Popiół” i jej kon­se­kwen­cji? Czy sku­pie­nie się na żoł­nier­zach po przej­ściach i zmniej­sze­nie ska­li wyda­rzeń oka­za­ło się dobrym pomy­słem? Dla­cze­go uwa­ża­my, że pomi­mo świet­nych recen­zji histo­ria potycz­ki Eska­dry Alfa­bet z impe­rial­nym Skrzy­dłem cie­nia to nie jest lite­ra­tu­ra dla każ­de­go fana Star Wars? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście.
00:45:17 – Stre­fa spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.