Star Wars. Droga do zwycięstwa. Tom 5

Po omó­wie­niu pią­tej odsło­ny „Dar­tha Vade­ra” ze sce­na­riu­szem Gre­ga Paka, Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do głów­nej serii gwiezd­no­wo­jen­nej, za któ­rą odpo­wia­da Char­les Soule. Nie­wia­ry­god­ne, ale od ostat­nie­go pod­ca­stu na jej temat minął pra­wie rok! Czy był to powrót uda­ny? Posłu­chaj­cie roz­mo­wy, w któ­rej chło­pa­ki dys­ku­tu­ją o tym na ile cie­ka­wie Soule kon­ty­nu­uje wąt­ki Szkar­łat­ne­go Świ­tu, oce­nia­ją wyskok Luke­’a Sky­wal­ke­ra na Coru­scant, a przede wszyst­kim zasta­na­wia­ją się jak wypa­da wyciecz­ka Rebe­lian­tów w miej­sce zna­ne z okre­su… Wiel­kiej Repu­bli­ki. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.