Star Wars Doktor Aphra. Niezwykła maszyna. Tom 2

Pierw­sza odsło­na nowej serii o pery­pe­tiach Dok­tor Aph­ry, autor­stwa Alys­sy Wong, oka­za­ła się jed­nym z naj­przy­jem­niej­szych, gwiezd­no­wo­jen­nych komik­sów ze wszyst­kich wio­dą­cych cykli, któ­re obec­nie wyda­je Egmont. Z tym więk­szą fraj­dą sia­da­li­śmy do lek­tu­ry dru­gie­go tomu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „Nie­zwy­kła maszy­na”, któ­ry nie tyl­ko miał kon­ty­nu­ować wąt­ki zapre­zen­to­wa­ne w albu­mie „Szczę­ście i los”, ale przede wszyst­kim sta­no­wić pre­lu­dium do even­tu „Woj­na łow­ców nagród”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się ponow­nie Man­do, Rychu oraz Jer­ry, by poroz­ma­wiać o tym, czy poziom serii został utrzy­ma­ny, na ile podo­ba­ją się nam licz­ne nawią­za­nia do okre­su Wiel­kiej Repu­bli­ki i innych dzieł spod szyl­du Star Wars oraz czy „Nie­zwy­kła maszy­na” spraw­dza się jako wpro­wa­dze­nie do duże­go, komik­so­we­go cros­so­ve­ra. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym podcaście.

Dru­gi tom przy­gód Dok­tor Aph­ry zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.