Star Wars Darth Vader. Mroczne serce Sithów. Tom 1

Dwa dni temu omó­wi­li­śmy dla Was nowe otwar­cie serii „Star Wars”, a już dziś pre­zen­tu­je­my kolej­ną – roz­gry­wa­ją­cą się po „Impe­rium kontr­ata­ku­je” – inkar­na­cję opo­wie­ści o Vade­rze. To już trze­ci ongo­ing, któ­ry ser­wu­je nam Marvel w ramach eks­plo­ata­cji posta­ci Vade­ra. Tym razem ze ste­ra­mi usiadł Greg Pak, ale czy uda­ło mu się dosko­czyć do pozio­mu Soule­’a i Kie­ro­na Gil­le­na? O tym posłu­cha­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście, w któ­rym Man­do, Rychu i Jer­ry zasta­na­wia­ją się ile razy moż­na pisać o roz­ter­kach Vade­ra, maru­dzą na poszcze­gól­ne roz­wią­za­nia fabu­lar­ne i dywa­gu­ją, czy jest szan­sa na cie­ka­wą kon­ty­nu­ację tej opowieści. 

Komiks „Darth Vader. Mrocz­ne ser­ce Sithów” kupi­cie oczy­wi­ście w księ­gar­ni Egmontu!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.