Star Wars: Darth Maul. Son of Dathomir

„Darth Maul: Son of Dar­tho­mir” to seria komik­so­wa wień­czą­ca histo­rię Dar­tha Mau­la zapo­cząt­ko­wa­ną w seria­lu „Woj­ny klo­nów” i opar­ta na sce­na­riu­szach nie­zre­ali­zo­wa­nych odcin­ków. Na serię skła­da­ją się czte­ry zeszy­ty wyda­wa­ne od maja do sierp­nia 2014, wyda­nie zbior­cze wyda­ne zosta­ło nato­miast 1 paź­dzier­ni­ka 2014.

Dzi­siej­szy pod­cast teo­re­tycz­nie wcho­dzi w skład naszej nie­re­gu­lar­nej serii, w któ­rej wraz z Jer­rym oma­wia­my komik­sy wcho­dzą­ce w skład nowe­go kano­nu Star Wars, choć dzi­siaj mówię solo, a komiks jak dotąd nie uka­zał się i nic nie wska­zu­je by szyb­ko uka­zał się na pol­skim ryn­ku. Dodat­ko­wo jest to jedy­ny kano­nicz­ny komiks Star Wars wyda­ny jesz­cze przez Dark Hor­se a nie Marvel Comics.

W dzi­siej­szej audy­cji mówię też bar­dzo dużo o samym seria­lu „Woj­ny klo­nów” i dość dokład­nie stresz­czam kano­nicz­ną histo­rię odro­dzo­ne­go Maula.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.