Star Wars. Co kryje dzika przestrzeń: Sidła, Gniazdo

W mrocz­nych cza­sach dla odle­głej galak­ty­ki… Milo i Lina Gra­fo­wie wyru­sza­ją na ratu­nek rodzi­com, któ­rzy zosta­li porwa­ni przez nik­czem­ne­go kapi­ta­na Kor­dę z Impe­rium Galak­tycz­ne­go. Czy rodzeń­stwu uda się wymknąć z sideł zasta­wio­nych przez impe­rial­ne siły?

Man­do bie­rze na warsz­tat naj­now­szą na naszym run­ku serię ksią­żek dla dzie­ci Star Wars. Oma­wia histo­rię cyklu, punk­tu­je bra­ki w pol­skim wyda­niu, przy­glą­da się jego jako­ści, recen­zu­je treść i pró­bu­je wska­zać do kogo skie­ro­wa­ne są to książki.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.