Legendy Star Wars – Cienie Imperium

Komiks powstał na pod­sta­wie cie­szą­cej się wiel­ką popu­lar­no­ścią powie­ści Steve’a Perry’ego pod tym samym tytu­łem, a jego akcja roz­gry­wa się pomię­dzy Impe­rium kontr­ata­ku­je a Powro­tem Jedi. Cał­ko­wi­te zwy­cię­stwo impe­ra­to­ra wyda­je się kwe­stią cza­su. Nie­do­bit­ki rebe­lian­tów roz­pro­szy­ły się, a Luke Sky­wal­ker powo­li docho­dzi do sie­bie po utra­cie ręki, poszu­ki­wa­ny nie tyl­ko przez Dar­tha Vade­ra, ale i nową mrocz­ną postać…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.