Star Wars Celebration 2017

Kolej­na edy­cja Star Wars Cele­bra­tion odby­ła się w Orlan­do w dniach 13–16 kwiet­nia. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wa­ne w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast jest pod­su­mo­wa­niem naj­istot­niej­szych new­sów i wyda­rzeń jakie mia­ły miej­sce pod­czas tej impre­zy. Jest to omó­wie­nie tema­tu z punk­tu widze­nia oso­by, któ­ra w samej impre­zie nie uczest­ni­czy­ła a jedy­nie śle­dzi­ła jej w prze­bieg w inter­ne­to­wych transmisjach.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.