Star Wars Celebration 2016

Trze­cie euro­pej­skie Cele­bra­tion odby­ło się w Lon­dy­nie, w cen­trum ExCel w dniach 15–17 lip­ca. Naj­waż­niej­sze rze­czy były trans­mi­to­wa­ne w inter­ne­cie. Dzi­siej­szy pod­cast jest pod­su­mo­wa­niem naj­istot­niej­szych new­sów i wyda­rzeń jakie mia­ły miej­sce pod­czas tej impre­zy. Jest to omó­wie­nie tema­tu z punk­tu widze­nia oso­by, któ­ra w samej impre­zie nie uczest­ni­czy­ła a jedy­nie śle­dzi­ła jej w prze­bieg w inter­ne­to­wych transmisjach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.