StarForce 2015

Star For­ce jest ogól­no­pol­skim zlo­tem miło­śni­ków „Gwiezd­nych wojen”, któ­re­go ideą jest popu­la­ry­za­cja sagi George’a Luca­sa. Cel ten reali­zo­wa­ny jest poprzez spo­tka­nia autor­skie, pre­lek­cje, gry, zaba­wy, kon­kur­sy, wysta­wy, przed­sta­wie­nia sce­nicz­ne itd.

Dzi­siej­szy pod­cast jest subiek­tyw­nym spoj­rze­niem na naj­now­szą, siód­mą edy­cję even­tu. I tra­dy­cyj­nie nie jest to szcze­gó­ło­wa ana­li­za, a zbiór moich prze­my­śleń oraz kil­ka wspo­mnień z imprezy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.