Spider-Man 2

Życie super­bo­ha­te­ra nie jest łatwe. Peter Par­ker nie jest w sta­nie połą­czyć ze sobą stu­diów, pra­cy, życia oso­bi­ste­go oraz nie­ustan­nej wal­ki z prze­stęp­czo­ścią na uli­cach Nowe­go Jor­ku. Gdy w koń­cu tra­ci pra­cę, gro­zi mu wyrzu­ce­nie z uczel­ni, jego przy­ja­ciel Har­ry odwra­ca się od nie­go, a Mary Jane, kobie­ta, któ­rą kocha, posta­na­wia poślu­bić inne­go męż­czy­znę, Peter decy­du­je się zerwać z życiem Spi­der-Mana. Nie­ste­ty w tym samym momen­cie w Nowym Jor­ku poja­wia się Doc Ock, sza­lo­ny nauko­wiec, któ­ry zagra­ża całe­mu miastu.

Zapra­sza­my na recen­zję dru­gie­go fil­mu z paję­czej try­lo­gii Sama Raimie­go. Jak sequ­el wypa­da na tle fil­mu z 2002 roku? Czy twór­cy dopra­co­wa­li efek­ty spe­cjal­ne? Na ile anga­żu­je nas skom­pli­ko­wa­na rela­cja Pete­ra i Mary Jane? Czy Doc Ock to lep­szy prze­ciw­nik od Gre­en Gobli­na? Jak oce­nia­my ewo­lu­cję głów­nych boha­te­rów try­lo­gii? O tym wszyst­kim usły­szy­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A już jutro… otrzy­ma­cie kolej­ne paję­cze nagranie.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.