Sonic. Szybki jak błyskawica

Ofi­cer poli­cji w Gre­en Hills Tom Wachow­ski oraz antro­po­mor­ficz­ny kosmicz­ny jeż Sonic łączą siły, by poko­nać genial­ne­go arcy­zło­czyń­cę Dok­to­ra Robotnika.

Jak tar­ge­to­wa­ny jest „Sonic. Szyb­ki jak bły­ska­wi­ca”? Czym zakoń­czy­ły się kon­tro­wer­sje wokół pier­wot­ne­go desi­gnu głów­ne­go boha­te­ra? Jak bar­dzo prze­ry­so­wa­nym Dok­to­rem Robot­ni­kiem jest Jim Car­rey? Któ­ra sce­na roz­ba­wi­ła mnie naj­moc­niej? Na ile pozna­łem gro­we przy­go­dy nie­bie­skie­go jeża? Czy cze­kam na sequ­el fil­mu? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.