Śmierć Stalina

Iosif Wis­sa­rio­no­wicz Dżu­gasz­wi­li, pseu­do­nim „Sta­lin”, umie­ra, a jego śmierć roz­po­czy­na cha­otycz­ną wal­kę o wła­dzę i wpły­wy pośród człon­ków Komi­te­tu Centralnego.

Czy ten bio­gra­ficz­no-histo­rycz­ny kome­dio­dra­mat uda­nie łączy ele­men­ty tra­gicz­ne i humo­ry­stycz­ne? Kto wcie­la się w naczel­nych poli­ty­ków ZSRR? Jak film Arman­do Ianuc­cie­go nawią­zu­je do komik­su Fabie­na Nury­’e­go i Thier­ry­’e­go Robi­na o tym samym tytu­le? Czy moż­na się śmiać z fil­mu o sta­li­ni­zmie? A może „Śmierć Sta­li­na” wzbu­dza w widzu smu­tek i łzy? Posłuchajcie.

Film jest adap­ta­cją komik­su, któ­ry kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.