Śmierć Stalina

W rosyj­skim radiu nada­wa­ny jest na żywo finał kon­cer­tu muzy­ki kla­sycz­nej, gdy nagle w roz­gło­śni roz­brzmie­wa tele­fon. Dzwo­ni sam Iosif Wis­sa­rio­no­wicz Dżu­gasz­wi­li z proś­bą o nagra­nie z kon­cer­tu, któ­re oczy­wi­ście nie ist­nie­je. Po krót­kiej serii absur­dal­nych wyda­rzeń prze­no­si­my się z radia do daczy Wiel­kie­go Wodza, gdzie ten dozna­je ata­ku ser­ca. Śmierć Józe­fa Sta­li­na roz­po­czy­na bez­względ­ną wal­kę o wła­dzę wśród przed­sta­wi­cie­li Komi­te­tu Centralnego.

Jak sce­na­riusz Fabie­na Nury’ego trak­tu­je fak­ty histo­rycz­ne? Czy „Śmierć Sta­li­na” to kome­dia? Co cha­rak­te­ry­zu­je opra­wę gra­ficz­ną autor­stwa Thier­ry­’e­go Robi­na? Jak komiks spraw­dza się w kon­fron­ta­cji ze swo­ją ekra­ni­za­cją? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.