Skura śni o Patronite

Mia­łem sen. Mój słu­chacz mówił do mnie gło­sem Pete­ra Lor­re i chciał poka­zać mi wiecz­ka swo­ich pude­łek od plan­szó­wek. A co gor­sza… sku­si­łem się! Po prze­bu­dze­niu wie­dzia­łem już na 100%, że Z TAKIMI FANAMI nie ma co dalej zwle­kać, ani oba­wiać się, by zało­żyć kon­to na Patro­ni­te. W nowej audy­cji opo­wiem Wam dziw­ny sen, a tak­że o tym, co dosta­nie­cie w zamian za finan­so­we wspar­cie skrom­nej kury. Może­cie mieć pew­ność, że Wasze pie­nią­dze nie pój­dą na mar­ne gdyż jestem Natu­ral Born Podcasterem!

Nie będę ukry­wał, że czu­ję ogrom­ną tre­mę (dziw­ne!), ani tego że w wyni­ku pan­de­mii, od począt­ku roku 2020, sła­bo u mnie z finan­sa­mi. Skoń­czy­ła się cie­ka­wa pra­ca, o któ­rej może kie­dyś opo­wiem Wam za kil­ka lat w serii pod­ca­stów, jakich się nie spo­dzie­wa­cie. Mimo wszyst­ko podcasty/audycje chciał­bym móc nagry­wać doży­wot­nio 🙂 Nie wyobra­żam sobie, aby mogło mi się to znu­dzić, sko­ro od pra­wie dzie­się­ciu lat robię to hob­by­stycz­nie, ale regu­lar­nie, z dys­cy­pli­ną, nie­za­leż­nie od wyni­ków. Obec­nie jak nigdy przed­tem potrze­bu­ję moty­wa­cji i pieniędzy.

Wkal­ku­lu­ję sobie to w gra­fik, wie­dząc ile cza­su mogę poświę­cać na podcasting.

Jeże­li chce­cie dostać to co ofe­ru­ję w poszcze­gól­nych pro­gach (dzwon­ki, budzi­ki, Myste­ry Boxy) – ser­decz­nie zapra­szam! Jeśli chce­cie jak­kol­wiek wes­przeć – ogrom­nie dzię­ku­ję! Dla Patro­nów będzie wię­cej audy­cji i inne cie­ka­wost­ki. Pozdra­wiam głod­no i dzię­ku­ję za całe dotych­cza­so­we wspar­cie w posta­ci komen­ta­rzy, miłych wia­do­mo­ści, dys­ku­sji i pole­mik! Niech zdro­wie będzie z Wami!

Zanim otwo­rzy­cie port­fe­le, posłu­chaj­cie jesz­cze pre­zen­ta­cji dzwon­ków i budzi­ków na komór­kę, któ­re dla Was wysma­ży­łem, oraz sur­re­ali­stycz­nej opo­wie­ści o śnie. 

A jeże­li zde­cy­du­je­cie się na wspar­cie mojej oso­by to wpa­daj­cie jak niżej/ Skura

Patro­ni­te Skury

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.