Skalp

O „Skal­pie” Jaso­na Aaro­na od lat mówi się jako o jed­nym z naj­cie­kaw­szych ame­ry­kań­skich komik­sów jakie uka­za­ły się w ostat­nim okre­sie cza­su. Pierw­sza, autor­ska seria Aaro­na w koń­cu, bli­sko dzie­sięć lat od pre­mie­ry, zawi­ta­ła do Pol­ski i Jer­ry posta­no­wił spraw­dzić czy jest tak dobrze jak mówią. Jak zatem pre­zen­tu­je się ta opo­wieść? Czy sce­na­rzy­sta zaser­wo­wał nam to z cze­go sły­nie, czy­li barw­ne posta­ci, świet­ne dia­lo­gi oraz bru­tal­ną, ale wcią­ga­ją­cą histo­rię? Jak spraw­dza­ją się rysun­ki R.M. Guery? Czy pierw­szy tom zachę­ca do się­gnię­cia po kolej­ne? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.