Sinner Get Ready

Po dłu­giej prze­rwie Sku­ra wra­ca z recen­zją muzycz­ną! Od daw­na nie podej­mo­wa­li­śmy się recen­zji albu­mów, a dziś jest dosko­na­ła oka­zja! W 2021 roku poja­wi­ła się bowiem nowa pły­ta pro­jek­tu „Lin­gua Igno­ta”. Na albu­mie zaty­tu­ło­wa­nym „Sin­ner Get Ready” ame­ry­kań­ska pio­sen­kar­ka dopro­wa­dzi­ła swo­je brzmie­nie do per­fek­cji. A ponad­to dosta­je­my kil­ka wyjąt­ko­wo pięk­nych kom­po­zy­cji, któ­re prze­pla­ta­ne są ele­men­ta­mi gro­zy i cięż­szych dźwię­ków. To cie­ka­wy miks, któ­ry przy­pad­nie do gustu miło­śni­kom Lisy Ger­rard jak i fanom Nine Inch Nails. Sku­ra prze­słu­chał pły­tę dzie­sięć razy i zapra­sza do odsłu­chu naj­pierw pod­ka­stu, a potem nowe­go dzie­ła łączą­ce­go w sobie fol­ko­we i kla­sycz­ne wpływy.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.