Sharknado, Drugie ugryzienie, O rybia płetwa, Niech szczęki będą z wami

Nowy tydzień roz­po­czy­na­my z przy­tu­pem. Man­do zabie­ra Was w podróż po kata­stro­ficz­nych fil­mach kla­sy R. Po pro­duk­cjach, któ­re Sku­ra zapew­ne oglą­dał­by w oce­ana­rium w trak­cie hura­ga­nu. Po two­rach, któ­re zawsty­dza­ją Reki­na Cyco­ja­da, Trój­gło­we­go Reki­na, a nawet Shark­to­pu­sa i Wale­nio­ła­ka! Tak, pomi­mo chwi­lo­we­go szczę­ko-ści­sku Man­do wypły­wa na sze­ro­kie wody absur­du i pro­sto z wnę­trza mor­skiej bestii rela­cjo­nu­je Wam wra­że­nia po mara­to­nie fil­mów z serii Shark­na­do! Ile razy moż­na prze­sko­czyć reki­na w jed­nym fil­mie? Czy David Has­sel­hoff ura­tu­je świat? Czy duet Syfy & Asy­lum zasko­czy czymś sta­rych wyja­da­czy? Czy ist­nie­je kine­ma­to­gra­fia po Reki­na­dzie? Tego dowie­cię się w trak­cie odsłu­chu. Gwa­ran­tu­je­my KUPĘ zabawy! 😉

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.