Sex Education

Przy oka­zji pre­mie­ry dru­gie­go sezo­nu, Jer­ry posta­no­wił spraw­dzić, czy dobre opi­nie o seria­lu „Sex Edu­ca­tion” są uza­sad­nio­ne. Wia­do­mo, że obec­ność Gil­lian Ander­son jest moc­nym argu­men­tem za, ale czy jed­nym? Na szczę­ście nie. Ale też nie jest tak zupeł­nie różo­wo. Pochło­nąw­szy bowiem całość seria­lu na jed­no posie­dze­nie, Jer­ry z jed­nej stro­ny spo­ro chwa­li, aby chwi­lę póź­niej rów­no moc­no narze­kać. Co go zachwy­ci­ło? Co ziry­to­wa­ło? Któ­re wąt­ki zasłu­gu­ją na wyróż­nie­nie i jak wypa­da tytu­ło­wy motyw (tak potrzeb­nej we współ­cze­snym świe­cie) edu­ka­cji sek­su­al­nej? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.