Sędzia Dredd – Mroczna Sprawiedliwość

Po latach prze­rwy, Sędzia Dredd powra­ca na nasz komik­so­wy rynek. Stu­dio Lain, wkrót­ce po „Heavy Metal Dredd”, zaser­wo­wa­ło nam kolej­ny album, czy­li „Mrocz­ną spra­wie­dli­wość”. Tym samym Jer­ry posta­no­wił nad­ro­bić bra­ki w swo­jej komik­so­wej edu­ka­cji i spraw­dzić macie­rzy­ste medium słyn­ne­go sędziego.

W odcin­ku Jer­ry wyzna­je mrocz­ne sekre­ty zwią­za­ne z fil­mo­wym „Sędzią Dred­dem”, opo­wia­da krót­ko o Stu­diu Lain i jego ofer­cie, a tak­że zachwy­ca się stro­ną gra­ficz­ną komik­su. Zapraszamy!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.