Sandman. Ulotne życia. Tom 7

Po kolej­nym w świe­cie Sand­ma­na zbio­rze opo­wia­dań, czy­li „Reflek­sjach i przy­po­wie­ściach”, Gaiman powró­cił do for­mu­ły spój­nej histo­rii roz­pi­sa­nej na cały tom. „Ulot­ne życia” to histo­ria sku­pia­ją­ca się na Mali­gnie, a kon­kret­nie na jej dąże­niu do zna­le­zie­nia Znisz­cze­nia. W podró­ży będzie jej zaś towa­rzy­szył mię­dzy inny­mi Mor­fe­usz, dla któ­re­go misja ta oka­że się nie tyl­ko rodzin­nym wypa­dem, ale przede wszyst­kim kata­li­za­to­rem róż­nych wyda­rzeń, któ­re dopro­wa­dzą go do kon­fron­ta­cji z wła­sną prze­szło­ścią. Misty­Pop i Jer­ry powra­ca­ją z omó­wie­niem już siód­mej odsło­ny „Sand­ma­na”. Tom ten jest uzna­wa­ny przez wie­lu jako pierw­szy poważ­ny zgrzyt w opus magnum Gaima­na. Czy nasza eki­pa podzie­la takie opi­nie? Posłuchajcie.

„Sand­man. Ulot­ne życia” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.