Sandman. Refleksje i przypowieści. Tom 6

Wyda­je się, że pierw­szy tom „Sand­ma­na” pre­zen­to­wa­ny w ramach naj­now­sze­go wzno­wie­nia tej serii uka­zał się nie­daw­no, a tym­cza­sem jeste­śmy już za poło­wą całej przy­go­dy. Dziś Misty i Jer­ry się­ga­ją zatem po kolej­ny po „Kra­inie snów” zbiór opo­wie­ści ze świa­ta Snu, czy­li po „Reflek­sje i przy­po­wie­ści”. Jakie moty­wy prze­wod­nie dostrze­ga­my w tym albu­mie? Któ­rą histo­rię Misty wska­zu­je jako jed­ną z ulu­bio­nych w całym „Sand­ma­nie”? Jak oce­nia­my waria­cję na temat mitu Orfe­usza, któ­ra poja­wia się w tym tomie w dwóch opo­wie­ściach i zosta­je na zawsze wple­cio­na w świat Wład­cy Snów? Jak bar­dzo będzie­my się róż­nić w oce­nie rysun­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Album „Reflek­sje i przy­po­wie­ści” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.