Sandman. Pora mgieł. Tom 4

Po swo­istym inter­lu­dium w posta­ci „Kra­iny snów”, w tomie czwar­tym Gaiman i spół­ka zaser­wo­wa­li nam spój­ną, dłu­gą opo­wieść, któ­ra jawi się jako kamień milo­wy całej serii. Misty­Pop i Jer­ry zebra­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio i dys­ku­tu­ją o tym jak „Pora mgieł” wyko­rzy­stu­je wąt­ki poroz­rzu­ca­ne przez twór­ców po wcze­śniej­szych tomach, jak podo­ba się im głów­na oś tej histo­rii i dla­cze­go ten album – po mimo upły­wu lat – nadal potra­fi zro­bić tak duże wra­że­nie. Do tego Misty przy­wo­łu­je dość zapo­mnia­ne spin-offy Sand­ma­na, Jer­ry zachwy­ca się gaima­now­ską wizją pie­kła, a obaj wychwa­la­ją Karen Ber­ger. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym odcinku.

„Porę mgieł” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.