Sandman. Kraina Snów. Tom 3

Po albu­mach zbie­ra­ją­cych dwie pierw­sze, dłuż­sze opo­wie­ści o Sand­ma­nie otrzy­ma­li­śmy swo­isty prze­ryw­nik w posta­ci „Kra­iny Snów”, czy­li tomu pre­zen­tu­ją­ce­go czte­ry auto­no­micz­ne histo­rie ze świa­ta Mor­fe­usza i innych Nie­śmier­tel­nych. Wraz z nową odsło­ną gaima­now­skie­go opus magnum, Misty­Pop i Jer­ry spo­tka­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio aby o nim pody­sku­to­wać. Jak spraw­dza się Gaiman w tym nie­ty­po­wym dla „Sand­ma­na” zbio­rze krót­kich form? Czym zasko­czy­ło nas pierw­sze opo­wia­da­nie? Dla­cze­go Misty uwa­ża „Sen Tysią­ca Kotów” za naj­lep­szą histo­rię w świe­cie Sand­ma­na? Czy spodo­ba­ła się nam meta opo­wieść osnu­ta na kan­wie „Sny Nocy Let­niej”? Co ma wspól­ne­go z tym tomem karie­ra Toma Kin­ga? O tym wszyst­kich i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie oczy­wi­ście w dzi­siej­szym podcaście.

„Kra­inę Snów” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.