Robin Hood: The Rebellion

Man­do jako ogrom­ny fan posta­ci Robin Hooda, posta­no­wił się­gnąć po jed­ną z naj­now­szych fil­mo­wych waria­cji na temat iko­nicz­nej histo­rii bani­ty z Sher­wo­od. Wybór padł jed­nak nie na „Robin Hood: Począ­tek”, któ­ry w momen­cie kie­dy ten pod­cast był nagry­wa­ny moż­na było oglą­dać w kinach (tak – trosz­kę nagra­nie nam prze­le­ża­ło), a na „Robin Hood: The Rebel­lion”, któ­ry od jakie­goś cza­su moż­na obej­rzeć na Net­flik­sie. Co skło­ni­ło Man­do aby się­gnąć po film nie­mal­że ama­tor­ski kosz­tem wyso­ko­bu­dże­to­we­go akcyj­nia­ka? Czym róż­ni się „The Rebel­lion” od innych ekra­ni­za­cji? Jak ten film wypa­da w oczach fana Robi­na i przy­gód jego weso­łej kom­pa­nii? O tym wszyst­kim dowie­cie się z dzi­siej­sze­go podcastu!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.