Relacja z Mastercard Off Camera 2024

Pią­te­go maja zakoń­czy­ła się 17. edy­cja festi­wa­lu Master­card Off Came­ra, na któ­rej obec­ne były Bogu­sia i Mar­ta. Dziś zapra­sza­my was do odsłu­chu rela­cji dziew­czyn z impre­zy, na któ­rą skła­da­ją się zarów­no wej­ścia nagra­ne na gorą­co w Kra­ko­wie, jak i te już w domo­wym zaci­szu. Posłu­chaj­cie o naj­cie­kaw­szych tytu­łach festi­wa­lu, naj­więk­szych zasko­cze­niach i tym co urze­kło dziew­czy­ny w cią­gu fil­mo­wej majówki.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.