Reckless. Tom 1

Wyrwa­ny z kart histo­rii, nad­cho­dzi boha­ter na mia­rę naszych czasów… 

Poznaj­cie Etha­na Rec­kles­sa. Wasze kło­po­ty to jego spe­cjal­ność – oczy­wi­ście za odpo­wied­nią cenę. Nie prze­bie­ra w środ­kach. Ma kon­kret­ny wachlarz umie­jęt­no­ści, ale rów­nież oso­bi­sty kodeks moral­ny. Gdy nie pra­cu­je spę­dza czas w swo­im kinie, oglą­da­jąc sta­re fil­my. Ma mrocz­ny sekret, o któ­rym nikt nie wie. Wyda­rze­nia, któ­rych wolał­by nie pamię­tać. Prze­szłość już wkrót­ce się o nie­go upo­mni. Zadzwo­ni tele­fon i kobie­cy głos popro­si o spotkanie… 

Pasjo­na­tom komik­so­wych atrak­cji nie trze­ba przed­sta­wiać duetu Brubaker/Phillips. Przez ponad dwa­dzie­ścia lat wspól­nej pra­cy, twór­cy wyro­bi­li sobie wyso­ką pozy­cję. Ich histo­rie to coś zna­jo­me­go, a jed­nak zupeł­nie inne­go i zaska­ku­ją­ce­go. Widać w nich fascy­na­cję Bru­ba­ke­ra kry­mi­na­łem, pul­pą oraz sty­li­sty­ką noir. Ale czy takie połą­cze­nia są sku­tecz­ne? Czy histo­ria o wyjąt­ko­wym twar­dzie­lu, ze sła­bo­ścią do pięk­nych kobiet to opo­wieść dla współ­cze­sne­go odbior­cy? Tego dowie­cie się w dzi­siej­szym pod­ca­ście. A śledz­two popro­wa­dzą dla Was Bogu­sia oraz Syl­we­ster Koz­droj z fanpage«a oraz pod­ca­stu Retro Komiks.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.