RadioActive Cross: Ostatnia Bitwa Epickich Rozmiarów

Łukasz Kowal­czuk, autor nie­za­leż­nych komik­sów i książ­ki poświę­co­nej kul­to­we­mu TM Semic, po świet­nie przy­ję­tym „Vrec­kless Vre­stlers”, powró­cił w tym roku z nowym albu­mem. W ramach wyda­ne­go przez Stu­dio Lain tomu, otrzy­ma­li­śmy tytu­ło­wy komiks, dwa shor­ty oraz pre­mie­ro­we opo­wia­da­nie z kre­owa­ne­go przez Łukasz uni­wer­sum. Dużo jak na dość krót­ką publi­ka­cję. Jak wypa­dły te opo­wie­ści z posta­po­ka­lip­tycz­ne­go świa­ta? Jak spraw­dza się styl gra­ficz­ny? Czy Kowal­czuk wypa­da rów­nie dobrze w przy­pad­ku opo­wia­dań jak i w przy­pad­ku komik­su? I czy ist­nie­je coś takie­go jak komik­so­wa ope­ra? Dowie­cie się z naj­now­sze­go odcinka.

Stro­na auto­ra na Tum­blr: Lukasz Kowal­czuk Comics & Illustration

„Szla­mu Król” na Youtu­be

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.