Rachel Rising vol 1: Cień śmierci

Jer­ry bie­rze na warsz­tat autor­ski komiks Ter­ry­’e­go Moore, a kon­kret­nie pierw­szy, zbior­czy tom serii „Rachel Rising” zaty­tu­ło­wa­ny „Cień śmier­ci”. Zanim przej­dzie do same­go komik­su, opo­wia­da jed­nak pokrót­ce o nowym gra­czu na naszym komik­so­wym ryn­ku, jakim sta­ło się wydaw­nic­two Fan­ta­sma­go­rie. Prze­cho­dząc do sed­na, oma­wia stro­nę gra­ficz­ną, zasta­na­wia się na tym czy komiks spraw­dza się jako hor­ror oraz czy ten pierw­szy tom moż­na czy­tać auto­no­micz­nie. Na koniec zaś dywa­gu­je na temat tego co może­my otrzy­mać w przy­szło­ści. Zapraszamy!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.