Pyrkon 2013

Dzi­siej­szy odci­nek jest luź­nym zbio­rem kil­ku moich prze­my­śleń po zakoń­czo­nym przed tygo­dniem kon­wen­cie Pyr­kon. Nie jest to dogłęb­na rela­cja czy ana­li­za punkt po punk­cie, a jedy­nie krót­ka, ogól­na i luź­na rela­cja. Dużo o tym co się zmie­ni­ło na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku lat i dla­cze­go to Pyr­kon jest obec­nie naj­lep­szym festi­wa­lem fan­ta­sty­ki w Polsce.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.