Punisher Max. Tom 3

Po dwóch świet­nych tomach, zebra­li­śmy się ponow­nie aby omó­wić kon­ty­nu­ację zbie­ra­ją­cą opo­wie­ści „Han­dla­rze nie­wol­ni­ków” oraz „Bar­ra­cu­da”. Tytuł pierw­szej z nich zapo­wia­dał dal­szy ciąg emo­cjo­nal­nej karu­ze­li ser­wo­wa­nej przez Enni­sa we wcze­śniej­szych histo­riach, a w dru­giej liczy­li­śmy na cie­ka­we spo­tka­nie Fran­ka z legen­dar­nym i bar­dzo popu­lar­nym Bar­ra­cu­dą. Czy nasze ocze­ki­wa­nia zosta­ły zaspo­ko­jo­ne? Czy Ennis nadal potra­fi zasko­czyć czy­tel­ni­ków? Jak zapre­zen­to­wał się nam Frank Castle na gościn­nych wystę­pach na Flo­ry­dzie i to w uję­ciu nowe­go rysow­ni­ka? Czy fak­tycz­nie trze­ci tom jest tym naj­lep­szym z dotych­czas wyda­nych? Posłuchajcie!

Puni­she­ra Max. Tom 3 kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.